ZAKUPY USŁUG ZZA GRANICY PRZEZ CZYNNEGO PODATNIKA VAT – JAK ROZLICZAĆ

Prowadząc biznes często dokonujemy zakupów związanych z działalnością od kontrahentów, którzy posiadają siedzibę poza granicami naszego kraju. Wówczas w większości przypadków ma miejsce tak zwany import usług.

Kontrahent zagraniczny świadczący usługę dla przedsiębiorcy posiadającego siedzibę w Polsce wystawia fakturę bez podatku VAT. Znajdziesz również na niej adnotację „reverse charge” (odwrotne obciążenie).

Oznacza to przerzucenie obowiązku rozliczenia podatku VAT z dostawcy na nabywcę.

Jeśli jesteś zarejestrowany do celów VAT i funkcjonujesz jako podatnik VAT czynny (naliczasz VAT dokonując sprzedaży, wysyłasz deklaracje VAT miesięcznie lub kwartalnie), wówczas sprawa jest prosta. Import usług jest dla Ciebie neutralny podatkowo.

Dlaczego?

Ponieważ od zakupu naliczysz i odliczysz VAT (wykazujesz VAT od transakcji w sprzedaży i zakupie) według stawki obowiązującej w Polsce dla danego rodzaju usługi. Nie ma znaczenia, czy zakupu dokonujesz od kontrahenta z UE czy spoza Unii.

Od kraju siedziby dostawcy zależeć będzie jedynie, w których pozycjach w deklaracji VAT wykażesz nabycie usługi.

Jak rozliczyć tego typu transakcje?

VAT należy rozliczyć od kwoty, na którą opiewa  faktura – zapłaconej dostawcy. Zazwyczaj w przypadku zakupu spoza Polski będzie to kwota wyrażona w walucie obcej. Zawsze należy przeliczyć ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego obowiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu:

  1. Dokonania sprzedaży (zakończenia świadczenia usługi)

lub

  1. Dokonania zapłaty

W zależności od tego, co nastąpiło pierwsze.

Data wystawienia faktury nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia.

Następnie od otrzymanej kwoty, która jest naszą podstawą opodatkowania wyliczamy podatek VAT i wykazujemy w odpowiednich pozycjach na deklaracji VAT.

 

Import usług od kontrahenta z UE

W przypadku nabywania usługi od kontrahentów z Unii Europejskiej zazwyczaj (poza szczególnymi przypadkami) mają zastosowanie przepisy art. 28b Ustawy o VAT: miejscem świadczenia usługi jest siedziba podatnika (siedziba nabywcy, czyli Ciebie – Polska).

Transakcje importu usług od kontrahenta z Unii nie wykazujemy na deklaracji VAT-UE.

 

Przykład 1

Hania jest czynnym podatnikiem VAT. Rozlicza się z podatku VAT miesięcznie. W kwietniu zakupiła od kontrahenta z Niemiec usługę doradztwa na kwotę 50 €. Dnia 11.05.2018 otrzymała na maila fakturę wystawioną 11.05.2018 z datą sprzedaży 30.04.2018. Zobowiązanie uregulowała dnia 10.05.2018.

Rozliczenie transakcji:

  1. Data powstania obowiązku podatkowego: 30.04.2018 (wykonanie usługi nastąpiło przed zapłatą)
  2. Średni kurs NBP dnia 27.04.2018 (dzień poprzedzający obowiązek podatkowy) – 1 € = 4,2259 zł
  3. Podstawa opodatkowania: 50,00 € x 4,2259 = 213,30 zł
  4. Podatek VAT: 213,30 * 23% = 49,06 zł
  5. Zakup wykazujemy w deklaracji w sprzedaży – poz. 29, 30 (import usług art. 28b) oraz zakupach – poz. 45, 46 (nabycie towarów i usług pozostałych).
  6. W deklaracji wykazujemy zawsze kwoty w zaokrągleniu matematycznym – w tym wypadku netto 213,00 oraz VAT 49,00
  7. Deklarację wysyłamy do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (za maj – do 25.06.2018)
  8. I już 😊 Nie składasz dodatkowych deklaracji i nie opłacasz dodatkowych kwot.

Gdyby Hania umówiła się z kontrahentem na przedpłatę i wpłaciła pieniądze za usługę 27.04.2018, obowiązek powstałby w kwietniu.

 

Import usług od kontrahenta spoza UE

Zakup usług od kontrahentów spoza Unii Europejskiej zazwyczaj rozlicza się bardzo podobnie jak zakupy z UE. Kontrahent mający siedzibę poza Unią Europejską powinien wystawić Ci fakturę VAT bez naliczonego podatku. Miejscem świadczenia usług jest Polska i to na Tobie ciąży obowiązek rozliczenia podatku.

W takim wypadku transakcję rozliczamy analogicznie, jak w przykładzie powyżej (zakup usług z UE). Data powstania obowiązku podatkowego jest również taka sama. Zmienią się jedynie rubryki w deklaracji VAT w części C. Zamiast poz. 29 i 30, wykazujemy ją w poz. 27 i 28.

 

 

 

Komentarze zostały zablokowane.